Bakterie - Archiwum

7 sty 2018

Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 9

Powietrze, mając dostęp łatwiejszy, wzmaga procesy utleniające, wskutek czego uwalnia się energia cieplna, a temperatura w ziemi się podnosi. Wapno dalej wchodzi w połączenie z kwasami, powstającymi przy rozkładzie materii organicznej przez bakterie, wiąże je na sole obojętne, umożliwiając przez to dalszy ich rozwój, wiemy bowiem, że większość bakterii rozwijać się może jedynie w środowisku […]
7 sty 2018

Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 8

Ponieważ, jak łatwo pojąć, działanie nawozów azotowych organicznych odbywa się powolnie stąd też jasną jest rzeczą, że rośliny o dłuższym okresie wegetacyjnym dokładniej są w stanie zużytkować zawarty- w tych nawozach, pokarm azotowy, niż rośliny, u których wegetacja trwa krócej. Na początku niniejszego rozdziału zaznaczyłem, że przy użyciu nawozów pomocniczych, liczyć się trzeba nie tylko […]
7 sty 2018

Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 7

Zachowanie się bakterii i wpływ ich na udostępnienia roślinom pokarmów, w nawozach tych zawartych, jest raniej więcej ten sam, co i na obornik; azot znajduje się tu bowiem w postaci nieprzyswajalnej, najwięcej pod postacią związków białkowych i w ziemi pod wpływem bakterii zostaje przeistoczony w amoniak, a następnie w saletrę. Im bardziej więc sprzyjające będą […]
7 sty 2018

Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 6

Według badań Lehnis’a to przeistoczenie wapna azotowego odbywa się również dzięki bakteriom. Bakterie, czynne tu, nie posiadają zdolności tworzenia przetrwalników, dlatego też letnia susza, jak również mrozy zimowe, powstrzymują ich działalność. Jednak już w kwietniu, gdy temperatura stosunkowo jest jeszcze niską, proces przeistoczenia azotu wapna azotowego w amoniak zwykle się rozpoczyna i w ciągu kilka […]
7 sty 2018

Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 5

Według doświadczeń dr. Krugera w Halli niektóre rośliny, jak naprz. gorczyca, owies, jęczmień mogą czerpać azot bezpośrednio z soli amoniakalnych, bez przeistoczenia takowego w postać kwasu azotowego rsp. w saletrę; ziemniaki nawet mają przekładać amoniak nad kwas azotowy, gdyby nawet liczniejsze doświadczenia wykazały słuszność tego twierdzenia, to jednak, sposoby postępowania, stosowane w praktyce, w celu […]
7 sty 2018

Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 4

Brak wapna w glebie również bardzo deprymująco wpływa na szybkość nitryfikacyjnych procesów w solach amonowych, przeciwnie, nawiezienie takiej gleby wapnem lasowanym, miałem wapiennym, albo marglem, znakomicie procesy te pobudza, a nawet jest niezbędnym warunkiem skuteczności nawozów amoniakalnych. Nadmiar jednak wapna w glebie jest niepożądanym, a to ze względu na czysto chemiczny proces, jakiemu pod wpływem […]
18 lip 2017

Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 3

Amoniak soli amonowych, aby mógł służyć większości roślin jako źródło pokarmu azotowego, musi przede wszystkim, jak wiemy, zostać przeistoczonym w saletrę, a proces ten powodują bakterie nitryfikacyjne. Im więc odpowiedniejszymi będą warunki dla rozwoju tych bakterii, tym skuteczniejszym i rychlejszym będzie działanie nawozów amoniakalnych. Warunki te znamy, są niemi mianowicie: odpowiednia temperatura, dostateczna przewiewność gleby, […]
18 lip 2017

Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 2

Dwa ostatnie procesy mieć mogą miejsce mianowicie w glebach zwięzłych, mało przewiewnych, wtedy, gdy saletra wypłukana przez deszcze, dostanie się do warstw głębszych, zawierających jednak pewną ilość nierozłożonych resztek roślinnych, wobec bowiem braku tlenu bakterie denitryfikujące znajdują się wtedy w warunkach, sprzyjających ich destrukcyjnej działalności względem azotanów, powodując ich redukcję. Na ziemiach znów przewiewnych azot […]
18 lip 2017

Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 1

Przy stosowaniu nawozów pomocniczych, podobnie jak przy nawożeniu obornikiem lub nawozami zielonymi, również liczyć się bardzo trzeba z biologicznymi procesami, zachodzącymi w glebie. Z jednej bowiem strony drobnoustroje gleby biorą czynny udział w przeistoczeniach, jakim ulegają w ziemi składniki tych nawozów, z drugiej zaś, pomocnicze nawozy nie pozostają bez wpływu na życie flory drobnoustrojowej gleby. […]
18 lip 2017

Powstawanie i rozkład próchnicy cz. 4

Ta właśnie okoliczność daje możność rolnikowi, w miarę potrzeby, już to sprzyjać gromadzeniu się próchnicy przez głębsze np. przyoranie masy nawozowej lub ścierniska, już to  zmniejszenie przewiewności gleby za pomocą odpowiedniej uprawy, już to hamować dalszą humifikację przez zapewnienie roli większej przewiewności, umożliwiającej życie tlenowców, czynnych w rozkładzie próchnicy. W powstawaniu humusu czynnymi są oprócz […]