Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 8

Ponieważ, jak łatwo pojąć, działanie nawozów azotowych organicznych odbywa się powolnie stąd też jasną jest rzeczą, że rośliny o dłuższym okresie wegetacyjnym dokładniej są w stanie zużytkować zawarty- w tych nawozach, pokarm azotowy, niż rośliny, u których wegetacja trwa krócej.

Na początku niniejszego rozdziału zaznaczyłem, że przy użyciu nawozów pomocniczych, liczyć się trzeba nie tylko z zależnością ich skuteczności od procesów biologicznych w ziemi, pod wpływem bakterii zachodzących, lecz i z tym wpływem, jaki wywrzeć mogą nawozy pomocnicze na przebieg tych biologicznych procesów w ziemi. Przede wszystkim zaznaczyć tu trzeba, że zbyt intensywne nawożenie solami mineralnymi odbić się może ujemnie na żywotności mikroorganizmów gleby przez to, że powoduje zbyt znaczną koncentrację soli mineralnych w glebie. Następnie niektóre nawozy pomocnicze, jak: saletra, kainit, używane w większych ilościach i w sposób nieodpowiedni, wpływają ujemnie na strukturę gleby, powodując często tworzenie się twardej skorupy na powierzchni, co oczywiście ujemnie oddziaływa na przewiewność gleby, a co za tym idzie na rozwój bakterii, tej przewiewności potrzebujących, jak naprz. bakterii amoniakalnych, a w większej jeszcze mierze nitryfikujących, największe dla rolnika mających znaczenie.

W warunkach takich najsilniej rozwijają się beztlenowce względne łub bezwzględne t. j. osobniki po większej części dla rolnika szkodliwe.

Wielkie znaczenie dla mikroorganizmów gleby ma wapnowanie. Na ziemiach ciężkich wpływa ono dodatnio na fizyczne własności gruntu: na jego strukturę, a więc i przewiewność.