Przejawy życiowe bakterii cz. 2

Po zatem wiadomo, że przeistaczanie związków skomplikowanych w związki proste połączonym jest z wydzieleniem się pewnego zapasu energii cieplnej, ta zaś wyzwalająca się energia służy wielu bakteriom jako źródło ich siły życiowej. A zatem Zdobycie pokarmu oraz energii, niezbędnej do utrzymania bakterii przy życiu, jest najprawdopodobniej głównym celem ich czynności rozkładowych.

Co się tyczy samego charakteru procesów rozkładowych, odbywających się pod wpływem bakterii, to zależnym jest on zarówno od charakteru samego materiału, ulegającego rozkładowi, jak toż od warunków, w jakich rozkład ten się odbywa. W ogólnych zarysach procesy rozkładowe podzielić się dadzą na trzy kategorie: 1) gnicie – rozkład ciał organicznych, zawierających azot bez dostępu powietrza, połączony z wywiązywaniem się utworów cuchnących, 2) próchnienie – rozkład materii organicznej w dostępie powietrza, ostatecznymi produktami którego są bogate w tlen proste związki mineralne; w procesach próchnienie zaangażowane są bakterie, należące do rzędu tlenowców; 3) fermentacja – rozkład pewnych jedynie związków organicznych, a mianowicie węglowodanów. Ponieważ terminologia w tym względzie nie jest dotąd jeszcze ściśle ustaloną, omawiając przeto w dalszych rozdziałach szczegółowo powyższe procesy posługiwać się będziemy ogólnikowymi wyrażeniami: „rozkład”, „przeistoczenie” itp.